012 424376 / 099 57 66 57

ច័ន្ទ - សុក្រ: ៨:០០ ព្រឹក - ៥:០០ ល្ងាច សៅរ៍- អាទិត្យ: សម្រាក

ទំនាក់ទំនង

Address: #31B , Sangkat Toul Svayprey1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.
Tel:  012 42 43 76 / 099 57 66 57
Office: 023 666 03 09 / 023 500 1557 
Email: ktl_lawfirm@yahoo.com
Website: www.ktlinternationallawgroup.com
Facebook: https://www.facebook.com/facebook

 

ទំរង់ទំនាក់ទំនង
ទំនាក់ទំនងតាមផែនទី
KTL international lawyer

ផ្ទះលេខ #505G,R 58, Group 14, Sangkat Toul Sangkae, Khan Russey Keo, Phnom Penh.
Tel:  098 45 45 83 / 012 698 148
Office: 023 690 7776 / 012 502 000
Email: info@hps-toposurvey.com
Website: www.hps-toposurvey.com
Facebook: https://www.facebook.com/facebook

Web Design: CITA